MERR PJESË - BASHKIA TIRANË

Nuk ka votime të hapura

Ndihmë për votimin

Sondazhet e qytetarëve janë një mekanizëm pjesëmarrës përmes të cilit qytetarët me të drejtë vote mund të marrin vendime të drejtpërdrejta